اولین تولیدکننده پشتی های سنتی جدید (پشتی خلیجی) در ایران